رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی

در صورت اعلام نارضایتی و ثبت شکایت با دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان می توانید تماس بگیرید.

دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان  :           01731932536